Kodeks zachowań Polonistki i Polonisty

 (Obrazek JPEG, 179×282 pikseli)

Kodeks zachowań Polonistki i Polonisty

Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy

Kultura osobista

Polonistka ma obowiązek:

 • Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych, miejskich, klubowych

i religijnych.

 • Godnie uczestniczyć w Spotkaniach, festynach, imprezach Polonijnych (Festyny integracyjne, ślubowania, Turnieje, zabawy, wyjazdy edukacyjno- sportowe)
 • Szanować dobre imię i własność innych osób (okazywać szacunek Członkom Stowarzyszenia, Trenerom, Rodzicom dzieci trenujących w Klubie, gościom odwiedzającym nasze szeregi)
 • Otaczać szczególną troską zawodniczki oraz zawodników młodszych, dawać im świadectwo przykładnego zachowania oraz wspierać w każdym aspekcie edukacyjnym, wychowawczym oraz sportowym
 • Postępować zgodnie z dobrem polonijnej społeczności, dbać o honor i dobre imię klubu
 • Zachowywać się kulturalnie podczas zajęć w Klubie i poza nim, nie propagować negatywnych ideologii i zachowań.
 • Rozmawiać z trenerami, sztabem wspomagającym, członkami Klubu w postawie stojącej, nie trzymając rąk w kieszeni.
 • Dbać o piękno mowy ojczystej, używać języka kulturalnego pozbawionego wulgaryzmów.

Uczenie i nauczanie

Polonistka ma obowiązek:

 • Przestrzegać postanowień zapisanych w statucie Klubu, kodeksie zachowań, regulaminach wewnętrznych drużyn, kontraktach.
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub.
 • Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć
 • Starannie wykonywać prace domowe, zarówno te związane z rozwojem sportowym jak i wychowawczym oraz edukacyjnym.
 • Dążyć do samodoskonalenia się, zdobywania wiedzy oraz poprawiania swoich umiejętności piłkarskich.
 • Kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po poproszeniu przez

trenera.

Obecność na zajęciach

Polonistka ma obowiązek:

 • Punktualnie przychodzić na zajęcia ( 15 min, przed zajęciami Polonistka jest już w szatni i czeka na trenera)
 • Usprawiedliwiać nieobecności podczas treningów w ciągu 3 dni od pojawienia się absencji. (  Usprawiedliwiamy swoją nieobecność z trenerem prowadzącym)
 • Informować o swoich nieobecnościach trenera prowadzącego z adekwatnym wyprzedzeniem.
 • Przebywać na terenie Klubu lub boiska i nie opuszczać terenu szkoły aż do zakończenia zajęć lub za zgodą trenera, opiekuna.

Strój klubowy i wygląd Polonistki

Polonistka ma obowiązek:

 • Dbać o czysty, estetyczny i stosowny do zajęć ubiór sportowy i fryzurę (nie nosić biżuterii, nie stosować makijażu, nie farbować włosów, nie stosować szeroko pojętego piercingu- przekłuwania).
 • Przychodzić na uroczystości Klubowe adekwatnie do sytuacji
 • Odpowiadać za własne rzeczy (plecaki, telefony komórkowe, kurtki pozostawione poza szatnią)..

Zdrowie i bezpieczeństwo

Polonistka ma obowiązek:

 • Pamiętać o bezpieczeństwie własnym i innych (zachowywać się spokojnie, nie przeszkadzać innym uczestnikom zajęć na obiektach sportowych przed i po zajęciach, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie zapraszać osób obcych bez konsultacji z trenerem na zajęcia).
 • Nie nosić biżuterii podczas zajęć.
 • Nie przynosić do Klubu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak,: broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe, strzykawki, zapalniczki, zapałki.
 • Wchodzić do sal gimnastycznych, obiektów sportowych pod opieką trenera.
 • Respektować zalecenia Klubowego lekarza oraz fizjoterapeuty (szczepienia, kontrole czystości, bilanse zdrowia).
 • Poinformowania trenera, opiekuna, członka zarządu o ewentualnych

zagrożeniach.

 • Reagowania i przeciwstawiania się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji na terenie naszych obiektów sportowych.
 • Nie stosować żadnych używek i reagować, jeśli ktoś inny je zażywa.

Mienie Klubowe

Polonistka ma obowiązek:

 • Dbać o wszystkie pomieszczenia, obiekty, pojazdy (nie pluć, dbać o czystość otoczenia, nie niszczyć sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych, nie brudzić pomieszczeń, nie dewastować szatni swojej jak i innej druzyny w przypadku spotkania jako drużyna przyjezdna
 • Zostawić boisko, salę w takim stanie po zajęciach jaką się zastało przed zajęciami.
 • Reagować na próby niszczenia mienia Klubowego.
 • Naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.

                 

 

            Za notoryczne nieprzestrzeganie Kodeksu Polonistka może zostać zawieszona w prawach zawodniczki KKS. Niepoprawne zachowanie wiąże się również z:

 • Rozmową z opiekunem ustawowym
 • Rozmową z wychowawcom
 • Rozmową z nauczycielem wychowania fizycznego
 • Wystawieniem negatywnej notki opinio twórczej na temat zawodniczki dla przyszłej szkoły

 

Kodeks Zachowań Polonistki

wprowadzony uchwałą rady trenerów KKS  nr 1/04/14

z dnia 06.04.2014

TYCHY, 06.04.2014

 

wersja PDF tutaj