Statut

Statut Kobiecego Klubu Sportowego

Polonia Tychy

Tekst jednolity z dnia 12.09.2013

 

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy, zwany dalej „Klubem” działa w formie stowarzyszenia zrzeszającego uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków,  osoby zainteresowane w szczególności rozwojem Piłki Nożnej Kobiecej oraz wprowadzaniem prawidłowych metod szkoleniowych i nowoczesnego systemu szkolenia piłki nożnej w Tychach.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Siedzibą Klubu jest miasto Tychy.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie życia sportowego zawodników i zawodniczek w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół i innych instytucji oraz o pomoc organizacyjną
  i materialną sponsorów , władz miasta Tychy oraz sympatyków Klubu.
 2. Uczestniczenie w rozgrywkach ligowych kobiecej piłki nożnej organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Piłki Nożnej o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim
 3. Promowanie aktywnego sposobu życia wśród społeczeństwa, uprawiania szeroko pojętych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, ze wskazaniem na dyscyplinę priorytetową- piłkę nożną.
 4. Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play
 5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 6. Organizowanie zajęć sportowych dla ludzi zrzeszonych w Klubie oraz ich podwładnych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 8. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków klubu.
 9. Popularyzowanie zdrowego i higienicznego trybu życia.
 10. Organizowanie Zawodów sportowych, festynów, imprez, pikników promujących piłkę nożną  wśród dzieci i młodzieży w odpowiedniej formie dla danego przedziału wiekowego
 11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
  w realizacji zadań sportowych Klubu.
 12. Działania Promujące Piłkę Nożną Kobiecą, tworzenie odpowiedniego klimatu, do osiągnięcia sukcesów sportowych drużyny oraz wspieranie członków Klubu w dążeniu do poprawienia swoich umiejętności.
 13. Organizowanie imprez integracyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych  we współpracy z organizacjami samorządowymi oraz poza rządowymi.
 14. Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).
 15. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych
 16. Kultywowanie tradycji sportu i historii olimpizmu.
 17. Propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości zasad kulturalnego, rodzinnego kibicowania oraz aktywne włączanie się w działalność na rzecz likwidacji negatywnych zjawisk podczas imprez sportowych.
 18. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, bezrobocie) poprzez czynny udział w akcjach promujących zdrowy, sportowy tryb życia.

§ 7

 1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji, działalności oraz przynależności do „KKS Polonia Tychy” zostaną określone w „Regulaminie KKS Polonia Tychy”.

 

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy ludzi z otoczenia klubu, rodziców, opiekunów prawnych.
 2. Klub , działając za pośrednictwem Zarządu, może zatrudniać odpłatnie, na podstawie stosownej umowy, osoby uznane za niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona jest w przedmiocie:

–      93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

–      85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

–      85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

–      85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

–      88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

–      93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

4.  Odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona jest w przedmiocie:

–     47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

–     63.12.Z – Działalność portali internetowych;

–     63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

–     73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

–     74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

–     77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

–     79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

–     79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

–     82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

–     93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

–     93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

–     93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

–     96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

–    96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zajęć  sportowych dla zawodników i zawodniczek zrzeszonych w Klubie.
 2. Organizowanie treningów piłki nożnej.
 3. Organizowanie turniejów piłki nożnej.
 4. Organizowanie obozów sportowych poza siedzibą Klubu.
 5. Udział w turniejach piłki nożnej organizowanych przez inne podmioty.
 6. Upowszechnianie celów Klubu poprzez prowadzenie strony internetowej.
 7. Reklamowanie Klubu jako ośrodka zajmującego się upowszechnianiem kultury fizycznej.
 8. Przygotowywanie (pakowanie) i udostępnianie członkom Klubu sprzętu sportowego.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających
 3. członków zawodników.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z wyłączeniem małoletnich poniżej 16 lat.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

1.   Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów klubu. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu

2.   Członkowie wspierający mają prawo do:

a.   uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

b.   zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

c.  korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku.
  3. działania na szkodę Klubu.
 3. Rozwiązanie się Klubu.
 4. Nieopłacenie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy pomimo wezwania
  do zapłaty.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne
  lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
  3 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
 5. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  1. na wniosek 1/3 ogółu członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Pierwsze Walne Zebranie Klubu zwołuje Komitet Założycielski.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie przewiduje inaczej.
 4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać ,udział z głosem, doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu- organ zarządzający i reprezentujący Klub na zewnątrz, składa się  od 3 do 5 członków , wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Zastępcę Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz
  w miesiącu.
 3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania ,w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania, regulaminów i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 8. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, przy czym w razie równowagi decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego
 6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
   w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
   i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych  z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź
  w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu.

Rozdział 5 
Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
 2. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar regulaminowych.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień i nagród oraz zasady w zakresie wymierzania kar regulaminowych zostaną określone w regulaminie, o którym mowa
  w § 7.

Rozdział 6 
Majątek i fundusze Klubu

§26

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji i z ofiarności publicznej oraz z innych źródeł.
 2. Cały dochód stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane jedynie na rachunku bankowym.

§27

Do zawierania umów, podejmowania zobowiązań majątkowych, udzielenia pełnomocnictw, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa.

 

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 28

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

§ 29

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych
  do głosowania w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.